Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Psykososiale problemer på arbeidsplassen

Forsker Jorun Andreassen intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Mange opplever psykososiale problem på arbeidsplassen p.g.a. mobbing eller andre forhold. Manglende løsning kan gå ut over arbeidstakernes psykiske helse, og i en del tilfeller blir ”løsningen” sykemelding som første steg mot utstøtning fra arbeidslivet.

Sykefraværs- og uførestatistikken viser at psykiske problem er en økende årsak til fravær i arbeidslivet, og den nest vanligste etter muskel/skjelettsykdommer.

- I 2004 hadde hele 22 prosent av de yrkeshemmede som var registrert hos Aetat diagnosen psykiske lidelse, sier Jorun Andreassen, forsker ved ECON Analyse. Hun er prosjektansvarlig for rapporten Psykososiale problemer på arbeidsplassen – Løsning eller utstøting? som er utarbeidet ved ECON Analyse.

Men hva består konfliktene i? Og hvorfor løses de ikke der de oppstår slik at arbeidstakerne kan bli værende i arbeidet - som de aller fleste ønsker?

Telefon for arbeidslivet

Som et ledd i gjennomføringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1998 – 2008, har Aetat Arbeidsdirektoratet igangsatt prosjektet ”Vilje Viser Vei”. Målet er å utarbeide og spre praktiske metoder som bidrar til at personer med psykiske lidelser helt eller delvis kommer ut i høvelig arbeid. Tanken er å gjøre arbeidslivet mer inkluderende, og pålegge arbeidsgivere større ansvar for å finne løsninger på konflikter som oppstår på arbeidsplassen.

Aetat Arbeidsdirektoratet ønsket mer kunnskap om hva som kunne gjøres på arbeidsplassen for å løse konflikter som oppstår, og som ofte resulterer i sykefravær – og i en del tilfeller også i attføring og uførepensjon. ECON Analyse fikk i oppdrag å belyse problemstillinger knyttet til psykiske problemer og konfliktløsning/utstøting på arbeidsplassen – med utgangspunkt i samtaleregisteret til TFA (Telefon for arbeidslivet).

- Dette er en hjelpetelefon for alle aktører på arbeidsmakeredet og drives i samarbeid med Mental Helse og Arbeidstilsynet, forteller Jorun Andreassen. - Her kan man få råd om alt fra psykososiale problemer til juridiske arbeidslivsspørsmål. Hensikten med TFA er å bidra til å redusere sykefraværet, hindre utstøtning, skape økt trivsel og bedre helse. De konklusjonene som trekkes i rapporten Psykososiale problemer på arbeidsplassen – Løsning eller utstøting? er ikke representative for alle sysselsatte, men de gjenspeiler helt klart et ikke uvanlig problem i arbeidslivet, presiserer Jorun Andreassen. – De gir ikke et fullstendig bilde av hvordan slike situasjoner som beskrevet i samtalene fra TFA håndteres av aktørene på arbeidsplassen. Men de gir absolutt et bidrag til hvordan enkeltpersoner opplever konfliktsituasjoner og håndtering av dem.

Hovedproblemet er mobbing

Fra april 2002 til oktober 2004 ble det registrert 2041 telefonsamtaler, og 216 av dem var relevante for de aktuelle problemstillingene som gikk på psykiske problemer og sykemelding.

- Hvem var innringerne?

- Hele 80 prosent var kvinner, de fleste i 40-års alderen.
Dette betyr ikke nødvendigvis at det er flere kvinner enn menn som har problem på arbeidsplassen, men kanskje at kvinner har en lavere terskel for å kontakte TFA enn sine mannlige kolleger. 

- Var det noen yrkesgrupper som merket seg ut?

- Den største gruppen, hele 40 prosent, jobbet innenfor kontor/akademiske yrker. Deretter fulgte helse/sosial/service. 

- Hvordan definerte dere psykiske problem?

- Som jobbrelaterte konflikter som hadde utløst psykiske problem hos innringer, dvs. en vid og ikke-medisinsk definisjon.

- Hva var det største problemet?

- Et flertall opplevde psykiske problem knyttet til mobbing, trakassering og utstøtning på arbeidsplassen.

Andre opplevde problem i tilknytning til omstilling, at de var blitt fratatt arbeidsoppgaver, var blitt omplassert eller oppsagt.
Eller det kunne være at vedkommende av ulike jobbrelaterte årsaker følte seg utbrent.

- Måtte innringeren være sykemeldt for å komme med i undersøkelsen?

- Enten sykemeldt, stå i fare for å bli sykemeldt eller ha vært sykemeldt tidligere i samme virksomhet og på grunn av samme problem.
Men vi tok også med en del samtaler der innringer ikke var sykemeldt, men hadde psykiske problem som ble vurdert slik at de ville føre til sykemelding hvis de ikke ble bedre.

Passive ledere

- Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på en arbeidsplass?

- I henhold til Arbeidsmiljøloven har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter i forhold til arbeidsmiljøet.

Arbeidsgiver plikter å legge til rette for et godt arbeidsmiljø – og arbeidstaker plikter å medvirke til at tiltak som iverksettes blir gjennomført.

- Hvordan opplevde innringerne at lederne taklet oppståtte konflikter?

- Uansett hva som er årsak til at en konflikt oppstår, er det leders ansvar å bidra til å komme frem til en løsning. Dette synes å ha skjedd i liten grad i de tilfeller innringerne rapporterer om. Tvert imot opplevdes leder ofte som en direktee årsak til konflikten, og gjorde lite for å finne en løsning. Det faktum at innringerne var blitt sykemeldte på grunn av konflikten, viser også klart at problemet har fått utvikle seg og ikke blitt håndtert slik det skulle på arbeidsplassen.

- Hva med tillitsvalgte og kolleger?

- Tillitsvalgte var sjelden direkte part i en konflikt, men i nærmere 1 av 3 tilfeller var en kollega direkte involvert eller hadde tatt parti mot innringer. Dette stemmer også med at mobbing oppgis som størst andel av innringerne som årsak til konflikten. I bortimot halvparten av tilfellene vet vi ikke hvilken rolle tillitsvalgte eller kollegaer har i konflikten. Når leder, som vi har sett, ofte er den dirkete årsaken, kan det føre til at andre kvier seg for å blande seg inn – noe som kan tyde på et generelt konfliktfylt og lite inkluderende arbeidsmiljø. Klimaet i virksomheten tillater ikke de ansatte å ta opp konfliktstoff, spesielt ikke der leder er direkte involvert – og ikke selv deltar aktivt i konfliktløsning. Inntrykket etter å ha gjennomgått de utvalgte samtalene, er at innringer i liten grad gir uttrykk for at det blir gjort tilstrekkelig for å løse problemene på arbeidsplassen. Konsekvensen av konflikter som ikke gripes fatt i, er at de utvikler seg – og ”løsningen” kan bli sykemelding og attføring som første steg mot utstøtning fra arbeidslivet.

Råd til innringerne

- Når innringerne opplevde så store psykososiale problem på arbeidsplassen at det hadde ført til sykemelding eller fare for sykemelding, hvilke råd fikk de da?

- TFA har ikke mulighet for å involvere seg direkte i konflikten, men de kan gi konkrete råd om hvordan man bør gå frem for å løse konflikten.
I de fleste tilfeller foreslo de å løse konflikten lokalt, enten ved å gå til ledelsen lokalt, til tillitsvalgte eller verneombudet/bedriftstjenesten.

- Men når lederen var årsak eller del av konflikten?

- Da ble de rådet til å ta med seg en tillitsvalgt til møtet med lederen/ledelsen.

- Hva med sykemelding?

- Hele 19 prosent ble av ulike årsaker rådet til å ta kontakt med lege. Det kunne være for å be legen kontakte arbeidstilsynet p.g.a. alvorlige arbeidsmiljøproblem, for å be om sykemelding i en tilspisset situasjon som kunne føre til helseproblem, eller for å få legens hjelp til å legge press på arbeidsgiver for å tilrettelegge forholdene på arbeidsplassen slik at innringer kunne fortsette i jobben – eller for å søke/vurdere attføring eller uførepensjon.

- Ønsket arbeidstakere å blir værende på arbeidsplassen sin?

- Ja, de aller fleste innringerne ønsket å bli værende i jobben.
Men for en del hadde konflikten utviklet seg slik at den gikk ut over deres psykiske helse, de så ingen løsning på konflikten, og opplevde derfor små muligheter for å gå tilbake til jobben. Det faktum at innringerne var blitt sykemeldte pga konflikten viser jo nettopp at problemene hadde fått utvikle seg og ikke var blitt håndtert som de burde blitt.

Miljøet på arbeidsplassen er avgjørende

- Alle aktører på en arbeidsplass er ansvarlige for arbeidsmiljøet, men lederen og de tillitsvalgte har et særlig stort ansvar for at det blir bra. Derfor må de være skolerte for slike oppgaver, de må oppføre seg slik at de har tillit, og ved tilløp til uoverensstemmelser, må de gripe inn på et tidlig tidspunkt. Erfaringsmessig vet vi at det i et godt arbeidsmiljø vil være mindre risiko for at en konflikt vil utvikle seg uten at noen involverer seg. I de tilfeller de berørte i en konflikt opplever støtte på arbeidsplassen, vil behovet for å kontakte utenforstående instanser, som for eksempel TFA også være langt mindre.

 - Her er det kanskje både store menneskelige tragedier og store utgifter å spare?

- Ja, på en arbeidsplass og i et miljø der alle føler seg trygge og ivaretatt, er det  lettere å gjøre en god jobb.  Men for den som føler seg tvunget inn i en sykemelding med påfølgende attføring og uføretrygding, er dette ofte en stor personlig tragedie. Det er lett å miste både selvtillit og livsmot når slikt skjer. Og både for den enkelte bedrift og for samfunnet er sykefravær en stor utgiftspost.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 2006

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook