Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Seksuelle overgrep mot gutter

Psykolog Svein Ramung intervjuet av Gudrun Vinsrygg.

Seksuelle overgrep mot gutter har fått mindre omtale enn overgrep mot jenter. Forskerne regner med at overgrep mot jenter forekommer hyppigere enn mot gutter. En kan anta at det er store mørketall og at hyppigheten kanskje ikke er så forskjellig. Overgriperne er oftest menn som lar seg lede av forkvaklede fantasier. Skadevirkningene for barna er veldokumentert.

Seksuell kontakt med personer under 16 år er forbudt ved norsk lov. Strafferammen er 10 år når barnet er under 14 år, noe mildere når det gjelder unge mellom 14 og 16.

Straffeloven skiller mellom utuktig adferd (for eksempel at overgriper viser sitt kjønnsorgan og onanerer), utuktig adferd i form av seksuelt betont berøring (for eksempel at overgriper tar på barnets kjønnsorgan eller får barnet til å ta på seg selv) - og utuktig omgang, dvs. samleie eller forsøk på samleie.

Det finnes flere definisjoner av seksuelle overgrep mot barn. Spesialist i klinisk psykologi Svein Ramung mener dette er den beste: "Seksuelle overgrep refererer til involvering av avhengige og utviklingsmessig umodne barn og ungdom i seksuelle aktiviteter som de ikke fullt ut forstår, som de er ute av stand til å gi frivillig tillatelse til - og som krenker de seksuelle tabuene i familien og samfunnet."

- Hva menes med "avhengige og utviklingsmessig umodne"?

- Avhengige vil si at de er i en livsfase hvor de er uselvstendige og umyndige - og derfor avhengige av sine foresatte. Umodenhet går på at de ikke er i stand til å gi det vi kaller informert samtykke i slike handlinger, dvs. at de ikke skjønner konsekvensene av å ha sex med en eldre person. Først senere i livet kan de komme til å forstå hva dette har gjort med dem. Overgrep handler også om krenkelse av seksuelle tabu. Disse kan variere mellom land, kulturer og tider, men det er dagens etablerte normsett i vår kultur som er bakteppet vi må se overgrepsproblematikken mot.

Forskjell mellom overgrep på gutter og jenter

- Hva er det som skiller overgrep på gutter fra overgrep på jenter?

- Bortsett fra at gutter ikke har skjede, er der ikke store forskjeller med hensyn til former for overgrep, dvs. at gutter opplever inntrengning i kroppens hulrom, blir befølt og onanert, utsatt for bruk av gjenstander etc. Er det en kvinne som begår overgrepene, handler det ofte om samleie, munnsex og bruk av gjenstander.

- Hvorfor hører vi mindre om seksuelle overgrep mot gutter enn mot jenter?

- Det er bare i løpet av de siste par ti-årene at overgrepsproblematikken er kommet i fokus, og da har søkelyset stort sett vært rettet mot hunkjønnet.

- Hva er grunnen til at gutter ikke snakker om overgrep?

- Jeg tror det har noe med gutterollen og med krenkelsen av deres maskulinitet å gjøre. Det har også å gjøre med at hjelpeapparatet er mindre innstilt på å møte utsatte gutter. Mannsidealet er at menn skal være handlekraftige, når gutter utsettes for overgrep og opplever at noe blir gjort med dem, fører det ofte til en identitetskrise. Mange begynner å lure på om de er homofile eller blir forvirret med hensyn til sin kjønnsidentitet. Skyldfølelsen er nok like stor for guttene som for jentene; de fleste føler seg forvirret og lurer på om overgrepet er noe de selv har skyld i. Handlingene er også knyttet opp mot skam; en følelse av å ha blitt tilskitnet - at alle kan se det på dem, eller at alle ville tatt avstand om de fikk vite det.

En tankeforvrengt verden

- Hvem er overgriperne?

- I de fleste tilfeller er det en mann eller eldre gutt som offeret kjenner godt; onkel, far, stefar, bestefar, bror, annen slektning eller nabo er vanligst, men lærere og andre ledere er heller ikke uvanlig. Gutter er også mer utsatt for helt ukjente overgripere enn jenter. I noen tilfeller begås overgrepene av flere personer samtidig. Noen opplever overgrep bare en gang, men mange opplever gjentatte episoder i løpet av en tidsperiode på flere år.

- Har overgripere en bestemt strategi?

- Ja, men en må være klar over at overgripere er like forskjellige som andre personer. Det de har felles, er at de synes å være predisponerte for denne typen adferd, ofte fra de var barn, og at de har forkvaklede seksuelle fantasier om handlingene de skal begå eller har begått. En regner med at 1 av 5 har selv vært utsatt for overgrep. Noen av overgriperne har tanker om at det de fantaserer om ikke er riktig. Disse tankene må de overvinne, og det skjer ved at de diskuterer med seg selv. Når de har greidd å overskride grensene, plukker de ut potensielle ofre, ofte blant skolebarn/barnehagebarn. I det siste har overgripere også begynt å plukke ut sine offer i snakkegrupper for barn på Internett, i videoforretninger, ved spilleautomater etc.

- Hva kjennetegner gutter som utsettes for overgrep?

- Det er to kategorier; ensomme isolerte barn som står alene i skolegården og med hele kroppsspråket sitt viser at de er utenfor. Og det er de tillitsfulle, kritikkløse barna som ikke har bremser når det gjelder andre mennesker.

- Hvordan går overgriperen så frem?

- Neste trinn er kontaktetablering. Overgriperen går gjerne tur når barna er på vei hjem fra skolen. Ofte har han en hund eller hundevalp som gjør det lett å komme i prat med barnet han har plukket ut. Å få kontakt med foreldrene er også et ledd i denne strategien som går ut på å få makt over offeret ved å isolere det fra de som skulle beskytte det. Deretter skal overgriperen gi offeret en oppfatning av at det er spesielt, overvinne dets motstand, forføre det med gaver eller trusler - og overbevise det om at dette er noe hemmelig og verdifullt som barnet og den voksne har sammen. Og selv om barnet gråter, protesterer eller stritter imot, innbiller overgriperen seg, i sin tankeforvrengte verden, at dette er noe barnet selv ønsker. Etterpå kommer sekundære fantasier som idealiserer forholdet og gir råstoff til nye fantasier, og overgrepene fortsetter.

- Er det vanlig at en overgriper forgriper seg på flere gutter?

- Ja, det er det vanligste. Og en del overgripere kan bli svært farlige. Deres forvrengte fantasier kan i noen tilfeller føre til tanker om å ta livet av barna - noe som også skjer iblant. Det er derfor viktig at kunnskapene om overgripernes fantasier og hva disse kan føre til blir kjent blant alle - spesielt viktig er det at hjelpeapparatet og rettsvesenet har kunnskaper om dette og tar hensyn til det.

Kvinner kan også være overgripere

Så langt vi vet i dag er det færre kvinner enn menn som begår overgrep mot gutter. Ikke uvanlig er det at en eldre jente står for overgrepet, men også voksne kvinner. Verst følger for gutten får det når mor er overgriper. Når gutter utsettes for overgrep fra kvinner, spesielt mødre, virker det veldig sterkt og kan føre til et enormt hat og trang til vold mot kvinner senere i livet.

I familier der barn blir utsatt for overgrep, er det også vanlig med andre former for omsorgssvikt. Ofte skjer det i en familiekonstellasjon der fedrene er veldig voldelige, og da blir det ekstra ille. Det er nemlig ikke bare overgrepet som er viktig når man skal forstå effekten, men også sammenhengen det foregår i. Gutter som vokser opp med kombinasjonen overgriper til mor og voldelig far - kan bli veldig voldelige mot kvinner på et senere tidspunkt. Det er blant disse vi finner en overvekt av aggressive voldtektsmenn.

Skader etter overgrep

- Hvilke faktorer spiller størst rolle når det gjelder skadevirkninger for barnet?

- Hvor store skader barnet får, avhenger av flere faktorer. Generelt er skadene større når det har funnet sted inntrenging i kroppens hulrom og jo nærmere den voksne står barnet. Verst er det når mor eller far er overgriper. Skadene blir også verre jo yngre barnet er, og jo lenger tid overgrepshandlingene pågår. Men øvrige belastninger, for eksempel omsorgssvikt, kan øke skadene, mens de kan minskes hvis barnet har et godt støtteapparat rundt seg.

- Hvordan kan reaksjonene på seksuelle overgrep arte seg?

- Skadevirkninger av seksuelle overgrep mot barn er i dag veldokumentert, det gjelder både adferdsforstyrrelser etter overgrep og mens overgrepene pågår - og senskader.

Vi regner med tre typer reaksjoner. I den første gruppen finnes de som tilsynelatende fungerer godt, men som er uglade, gjerne litt deprimerte, føler seg presset og mangler optimisme. I den andre gruppen finner vi de utagerende, ofte hyperaktive. I min praksis har jeg flere ganger sett at "hyperaktivitet" hos gutter er uro etter sexovergrep. Tidlige alkohol- og stoffproblem er ikke uvanlig blant disse guttene. I den tredje gruppen finner vi de innadvendte og forknytte barna som ofte har vansker med å knytte seg til andre.

Her kan du henvende deg

Er du utsatt for seksuelle overgrep, har du vært det tidligere og trenger hjelp, eller mistenker du at gutten din eller andre du kjenner er utsatt for overgrep, bør du først søke råd hos noen som har kunnskaper og erfaring med overgrepsproblematikk. Husk at du alltid har rett til å være anonym.

Her er "førstehjelpsinstansene":

  • Barnevernkontoret eller Barnevernvakten.
  • Støttesenter mot incest i ditt distrikt - se foran i telefonkatalogen.
  • Politiet. Ved mange kammer har de egne etterforskningsgrupper når det gjelder seksuelle overgrep mot barn.
  • Helsesøster eller legen din.
  • Redd Barnas Rettighetssenter (tlf 22 99 09 00). Si at det gjelder seksuelle overgrep.
  • Kripos tipstelefon 800 800 18. Her får du bl.a. informasjon om seksuelle overgrep mot barn, du kan bli oppringt igjen eller du kan få telefonnummer for å komme i kontakt med en politi-kvinne eller mann.

Oppdatert: 2007

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook