Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Jobbing uten mobbing

Professor Ståle Einarsen intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Prosjektet Jobbing uten mobbing er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) ut fra erkjennelsen av at ”mobbing kan være et problem på den enkelte arbeidsplass, og at det er spesielt viktig å bekjempe slike tendenser.” Mens man tidligere mente at  mobbeofferets personlighet var en viktig årsak til mobbing, sier dagens forskere at det er det organisatoriske arbeidsmiljøet som står sentralt, og at det er her det må settes inn tiltak som kan ha en positiv og forebyggende virkning.

- Mobbing er et alvorlig arbeidsmiljøproblem, og både myndighetene og partene i arbeidslivet ønsker å arbeide for at færre skal bli utsatt for, eller utstøtt fra arbeidslivet, på grunn av mobbing, sier vår fremste forsker på arbeidsmiljø og mobbing, Ståle Einarsen, professor ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitet i Bergen. 

Sammen med Helge Hoel ved Universitetet i Manchester, har han laget en forskningsrapport om mobbing i arbeidslivet – en del av det faglige fundamentet for arbeidsprosjektet Jobbing uten mobbing som skal bidra til å bedre ledere, arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten sin kompetanse til å se, forstå, håndtere og forebygge mobbing i arbeidslivet. Prosjektet startet 1. januar 2005 og skal gå over tre år.

- Det er i arbeidslivets organisering mobbeproblemet ligger, sier Ståle Einarsen. – Forskning viser at offerets personlighet spiller en relativt liten – om i det hele tatt noen – rolle. Det er selve arbeidsmiljøet som står sentralt, og det er de tiltak som her settes inn som kan ha en positiv og forebyggende virkning. 

 Hva er mobbing?

- Hva er egentlig mobbing?

- Det finnes flere definisjoner, men Arbeidstilsynet legger følgende til grunn: Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Det kan for eksempel dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting og lignende. Og det er typisk for situasjonen at den som blir mobbet ikke er i stand til å forsvare seg.

- Kan du nevne eksempler på ikke-mobbing?

- Ja, vi definerer det ikke som mobbing når partene som står mot hverandre i en konflikt hvor de er like sterke og hvor deres atferd ikke kan sies å være utilbørlig, eller dersom det handler om enkeltstående episoder.

- Hvorfor oppstår mobbing?

- Visse faktorer øker risikoen, det handler blant annet om arbeidsmiljø som ikke ser på mobbing som noe problem eller som tolererer det, manglende eller dårlig håndtering av konflikter, plutselige organisatoriske forandringer, usikre ansettelsesforhold, et generelt dårlig forhold mellom arbeidstaker og ledelse eller mellom kolleger, ekstremt høye arbeidskrav og stress, mangler i personalpolitikken og mangel på felles verdier, høyt arbeidsbetinget stress og rollekonflikter. I tillegg kan nok individuelle og situasjonsbestemte faktorer som forskjellsbehandling, intoleranse, personlige problemer og bruk av rusmidler øke risikoen for mobbing.

Omfang og konsekvenser

- Hvor mange mobbes?

- Tallene rundt mobbing på arbeidsplassen er usikre. Dels finnes det for lite forskning på området, dels bruker ulike undersøkelser ulike definisjoner for begrepet. Noen undersøkelser har tatt for seg mobbing mellom kollegaer, andre har fokusert på mobbing fra ledere. Men uansett definisjon og hvilke undersøkelser som legges til grunn, er problemet alvorlig og omfanget stort. For vårt land anslås omfanget til 5 prosent av arbeidstakerne, dvs. ca. 100 000 personer. I en undersøkelse av forholdene i EU oppgav 9 prosent av arbeidstakerne (ca. 12 000 000 !) at de hadde vært utsatt for mobbing i løpet av de siste tolv månedene. 

- Hva er konsekvensene av mobbing?

- Det er funnet sterke sammenhenger mellom mobbing og psykiske plager, blant annet stress og depresjon, lav selvtillit, angst, søvnproblemer, muskel/skjelettplager og fordøyelsesproblemer. Posttraumatiske stressymptomer som tilsvarer det man ser etter ulykker og overfall, forekommer også hyppig blant de som er utsatt for mobbing. Andre konsekvenser kan være sosial isolasjon, familieproblemer og økonomiske problemer pga nedsatt arbeidsevne.

- Hva med sykefraværet?

- Sykefravær som følge av mobbing er nok omfattende uten at vi helt kjenner denne sammenhengen, samtidig som et betydelig antall uføretrygdes og støtes ut av arbeidslivet. Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen har anslått at mobbing koster samfunnet opp mot 30 milliarder kroner i året. Det er godt mulig det er riktig, uten at jeg kan gå god for de tallene. Heinz Leymann i Sverige mente på 1980 - tallet at en alvorlig mobbesak koster opp mot flere hundre tusen kroner per år bare for arbeidsgiver. At det koster mye er vi ganske sikre på, selv om dette selvsagt er svært vanskelig å beregne.

- Kan mobbing føre til selvmord?

- Det er mulig, men vi vet egentlig lite om det. Det har vært hevdet at 50 – 150 nordmenn hvert år tar livet sitt pga mobbing i arbeidslivet, en antakelse som bygger på en svensk undersøkelse blant prester fra 1980-tallet. Vi har imidlertid ingen norske undersøkelser på dette feltet. Derimot er det dokumentert en sammenheng mellom mobbing og det å ha tanker om at livet ikke er verdt å leve.  Blant personer som var blitt alvorlig mobbet, svarte hele 40 prosent at de hadde slike tanker, mot 7% blant ikke-mobbede arbeidstakere. 

Slik kan mobbing forebygges

 - Hvordan kan mobbing forebygges?

- Tiltak for å fremme et godt arbeidsmiljø er det viktigste, og tiltak som bedrer det psykososiale arbeidsmiljøet generelt, står derfor i fokus. Det handler bla om tilrettelegging av arbeidet med verken for store eller for små krav, innflytelse over eget arbeid og tempo, god informasjon og medvirkning i omstillingsprosesser, klare beskrivelser/forståelse for roller og oppgaver, og god personalpolitikk og personalomsorg.

Ikke minst dreier det seg om å utvikle et trygt og godt klima, med åpenhet for uenighet og forskjellighet. Det er også viktig å utvikle en kultur med normer og verdier som forebygger mobbing, noe som kan gjøres ved å gi alle en klar forståelse av hva mobbing er og hva som aksepteres og ikke aksepteres, samt gi alle kunnskap om konsekvenser og sanksjoner ved mobbing.

Fremfor alt er det viktig å ta begynnende problemer på alvor ved å gripe tidlig inn ved småkonflikter, sikre klare klageprosedyrer, sørge for muligheter til å klage uten frykt for represalier, informere om rådgivning og hjelpetjenester, og hente inn uavhengig hjelp.

- Hvilke verdier bør det spilles opp til om man skal lykkes å få bukt med mobbingen?

- Verdier vi i vår kultur setter høyt som det å leve med mangfold, å anerkjenne verdien i forskjellig bakgrunn og kompetanse, og å sette sin ære i nulltoleranse mot negativ særbehandling.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 2005

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook