Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Ensomheten - har mange ansikter

Professor Knut Halvorsen intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Ensomhet er et allmennmenneskelig fenomen. Men hva er egentlig ensomhet – og hvor utbredt er den? Hva skyldes den, hvilke følger kan den få og hvem er mest utsatt? I sin bok Ensomhet og sosial isolasjon i vår tid (GYLDENDAL AKADEMISK 2005) drøfter Knut Halvorsen disse aktuelle spørsmålene og kommer med forslag til hvordan den gode ensomheten kan utnyttes – og den vanskelige ensomheten kan mestres.

- Ensomhet er et merkverdig ord. Det finnes ikke noe annet ord som betyr det samme, og det finns heller ikke noe ord som betyr det motsatte. Opprinnelsen til ordet er oldnorsk og viser til noe som står alene, helt for seg selv. Det sier Knut Halvorsen, dr. philos og professor ved Høgskolen i Oslo.

- Ofte forbinder vi noe trist med å være ensom, men ordet kan vel også brukes i positive sammenhenger?

- Ja, i sportsjournalistikken skrives det for eksempel om vinneren som kommer i mål langt foran konkurrentene, at han eller hun kom i ”ensom majestet” – noe som viser til suverenitet og storhet. Ensomhet er en følelse, en sinnstilstand. På norsk forbindes det oftest med noe trist, ordet har ikke et positivt motstykke. Engelsk har ordet solitude (en positiv dimensjon ved det å være alene), mens det japanske språket har hele 50 ord  for ensomhet.  Det finnes altså mange slags ensomhet, men felles er at de refererer seg til grenser for fellesskap. Derfor er det kanskje mer fruktbart å snakke om grader av ensomhet – ut fra ensomhetsfølelsens styrke og varighet. Vi lever alle i spenningsforholdet mellom behovet for fellesskap – og behovet for å ha tid for oss selv.

Nordmenn minst ensomme

- Er det mange som føler seg ensomme?

- I en norsk undersøkelse svarte 79 prosent av befolkningen at de aldri følte seg ensomme. Ca 4 prosent svarte at de følte seg ofte ensomme, og 18 prosent at de følte seg ensomme av og til. Likevel mener jeg at ensomhetsfølelsen er fellesmenneskelig, noe vi alle har følt i blant og kan kjenne igjen

- Er vi mer ensomme i vårt land enn i andre land?

- Nei, tvert imot. Norge er blant de land som har lavest hyppighet i oppgitt ensomhetsfølelse. En undersøkelse i EU-land viser at flest ensomme overraskende finnes i Syd-Europa med Hellas og Portugal på topp der nærmere en av tre sier de er ensomme.

- Er det kvinner eller menn som er mest ensomme?

- Det er påvist at litt flere kvinner enn menn er plaget av ensomhet, og høyest er ensomhetsfølelsen blant de yngste og eldste. Kanskje har det noe å gjøre med at kvinner har lettere for å kommunisere ensomhet, og at de har større krav til venner enn menn.

Å si at man er ensom er tabubelagt. Det vil være å innrømme at man er upopulær - og forbindes med skam og nederlag. Vi lever i et samfunn der sosiabilitet oppmuntres og er et tegn på vellykkethet, mens alenehet i beste fall tolereres.

Forhold da vi er ekstra sårbare

- Vi fødes alene, vi dør alene, omtrent en tredel av vårt liv er vi alene eller sover – og de aller fleste av oss lever deler av vårt liv alene, sier Knut Halvorsen. Han tror likevel noen personer, og noen grupper, lettere blir sosialt isolerte enn andre og nevner kronisk syke og funksjonshemmede, enslige, enslige foreldre, skilte, innvandrere, asylsøkere og flyktninger, lesbiske og homofile, ledere, studenter, fattige, eldre og døende.

- Er det opplevelser eller tider da vi lett føler oss ekstra ensomme?

- Tapsopplevelser øker risikoen for den vanskelige og såre ensomhetsfølelsen. Det kan gjelde tap av en nærstående person ved skilsmisse eller død – eller tap av helse, førlighet eller arbeid. Det kan også være at man kjenner seg utenfor fordi man føler seg som en taper på skolen eller arbeidsmarkedet, eller fordi man på en eller annen måte avviker fra det normale. Ved overganger i livet (fra barn til voksen, fra enslig til gift, fra et arbeid til et annet, flytting osv.) er vi også spesielt sårbare.

- Ensomhetsfølelsen kan vel også være situasjonsbestemt?

- Helt klart. Noen føler seg mest ensomme i den mørke årstiden og helst om kvelden, andre føler seg mest ensomme på sommermorgener. Spesielle dager som julaften, nyttårsaften og 17. mai, dager som forbindes med festlige familiesammenkomster, kan være tunge å komme gjennom for mange.

Den vonde ensomheten

De fleste beskriver ensomhet som en slags tomhet, en ubeskrivelig lengsel etter noe eller noen, en opplevelse av fravær av tilfredsstillende fellesskap. Men ellers er det slik at når folk intervjues om sin ensomhet, har de vansker med å beskrive det de føler. Ensomhet er allmennmenneskelig, men likevel sterkt personlig.

- Er ensomhet synlig?

- Bare rent unntaksvis, for i mange tilfeller kan tilsynelatende vellykkede mennesker egentlig være svært ensomme. I noen tilfeller kan ensomhet gi seg utslag i tilbaketrekking – eller i påtrengenhet, sinne eller aggresjon, ja til og med depresjon og angst. Kronisk ensomhetsfølelse kan trolig også gi seg mer permanente kroppslige utslag i form av en forknytt eller innelukket fremtoning som omverdenen fornemmer, og som får andre mennesker til skygge unna.

- Kan det være personlige egenskaper som fører til ensomhet?

- Ja, enkelte mennesker synes å ha utviklet en personlighet hvor de ser på seg selv som så unike at de er likegyldige over andres reaksjoner på egen atferd eller egne meninger, de har ikke evne til å lytte. Noen forsøker å forebygge eller mestre den vonde ensomheten på destruktive måter som å flykte inn i en verden av rus, av arbeidsnarkomani, av kjøpetvang, TV-avhengighet eller i promiskuitet  (seksuell løssluppenhet, det at man ikke følger noen normer for hvem man skal ha sex med) -  alt dette er eksempler på aktiviteter som bare gjør ensomheten verre når man igjen står ansikt til ansikt med den. 

Slik mestrer du den vonde ensomheten

”Ensomhet er ikke en lengsel etter selskap, men etter beslektede sjeler”, skriver den amerikanske forfatteren Marilyn French. Og mange har sikkert opplevd at de er dobbelt så ensomme blant mennesker de ikke finner klangbunn i. Men ”beslektede sjeler” kan du finne mange steder. De er kanskje der du minst venter å finne dem.

 - Kan religion lindre eller ta bort den vonde ensomhetsfølelsen?

- En undersøkelse blant studenter viste at tro på Gud var relatert til økt ensomhet hos menn – og redusert ensomhet hos kvinner. Forklaringen kan være at menn ikke fant det de søkte, mens kvinner fant det, kanskje gjennom muligheten for sosial kontakt og utvikling av vennskap med likesinnede.

Selv om vårt samfunn blir mer og mer sekularisert (verdsliggjort), søker stadig flere mennesker mot noe å tro på, det være seg astrologi, spiritisme – eller nye religiøse retninger, for nettopp religionen med sine ritualer kan gi en følelse av fellesskap for enkeltmennesket. En tid var det populært å mene at ”Gud er død”, en tanke som aldri fikk gjennomslag, kanskje p.g.a. av faremomentet ved at Guds død samtidig ville proklamere menneskets ytterste ensomhet.

Den gode ensomheten

Å være alene er både vår storhet og vår byrde. Solitude viser til storheten – ensomheten viser til lidelsen ved å være alene. Solitude er altså et utrykk som beskriver et liv fylt av ro, en beskyttet tilstand, et lønnkammer der en kan være for seg selv – når en selv ønsker det. Dette er den positive dimensjonen av alenehet, og i vår kultur er dette ofte en oversett dimensjon.

- Mener du at vi har behov for å være alene?

- Ja, det har vi alle iblant. Og den valgte ensomheten kan du stige inn i og ut av. Den er et pusterom som gir mulighet for ettertanke. Nettopp i vår tid tror jeg mange ønsker mer tid for seg selv, frikoblet fra omgivelsenes krav.

- Hva er forutsetningen for å nyte en slik form for ensomhet?

- Du må ha utviklet en selvfølelse slik at du klarer deg uten å måtte støtte deg på omgivelsene dine.

- Hva er fordelen med å tilbringe mer tid alene – i solitude?

- Det kan være for å unngå overstimulering, men først og fremst for å få frihet til velge aktiviteter og anspore til selvrefleksjon, til en ny forståelse av deg selv og dine prioriteringer. Solitude kan også være en viktig forbundsfelle for kreative mennesker og den kreative prosessen. I ensomheten blir man ”lukket inn i seg selv”, får en økt sensitivitet, evne til å bevege seg inn i en kreativ fantasiverden, og evne til å skape noe. Det har vist seg at mennesker som ikke holder ut å være alene, ikke greier å utvikle sine kreative talenter fordi slik utvikling forutsetter ensom aktivitet.

Behovet for et bakværelse

Å ha evne til å være alene er et aspekt ved følelsesmessig modenhet, og den som har utviklet denne evnen, er aldri helt alene.

- Hvordan kan jeg finne den gode ensomheten?

- Å finne den gode ensomheten kan være en lang prosess. Men det er mulig, for de fleste  av oss har behov for å opprette et bakværelse for ensomhet og frihet iblant – for den frivillige, valgte ensomheten (solitude). Spør du hvor du kan finne den, er svaret at mange finner den når de ferdes alene i naturen. Når du er ute, vil du sjelden føle deg ensom, men snarere i solitude. Paradoksalt nok vil du i slike situasjoner også føle deg sterkest knyttet til andre mennesker.

- Kan vi bli så flinke til å være alene at vi faktisk foretrekker ensomheten?

- Ja, det er alltid en fare for at for mye av det gode kan bli negativt.

God råd

 • Velg riktig bolig. Har du mulighet for å velge bolig, så bosett deg et sted hvor muligheten for et sosialt naboskap er til stede.
 • Meld deg på et kurs og få undervisning i noe som interesserer deg. Her møter du andre som er interessert i det samme som du.
 • Involver deg i en aktivitet du brenner for; et hjelpeprosjekt, en frivillighetsorganisasjon eller lignende.
 • Meld deg på en samtalegruppe for enslige der du sammen med likesinnede kan få råd og bistand til å takle singellivet. Hvis det ikke finnes slike grupper der du bor, så start en. Ta for eksempel kontakt med den lokale frivillighetssentralen.
 • Meld deg inn i en frivillig organisasjon der du kan være til støtte for andre ensomme.
 • Finn nye venner på Internett. Mange ensomme har laget egne nettsider der likesinnede kan ta kontakt. Bruk søkeordet ensomhet så får du opp flere hjemmesider. 
 • Har du økonomisk mulighet, kan du benytte deg av en kommersiell besøkstjeneste, adresser finner du i telefonkatalogen.
 • Meld deg inn i en singelklubb, det finnes flere i de store byene. Er det ingen der du bor, så start en.
 • Søk profesjonell hjelp. Forklar hva som er problemet ditt – at du føler deg ensom og hva slags ensomhet du sliter med og når den kjennes verst. Det finnes ulike terapiformer som kan hjelpe – både individuell terapi og gruppeterapi. Familieterapi kan også være aktuelt. 


Relaterte intervjuer/artikler:


Publisert: 2007

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

 • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
 • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook