Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Når eldre tar sitt eget liv

Overlege Ildri Kjølseth ved Geriatrisk avdeling, Ullevål Sykehus, intervjuet av Marianne Næss

- Det er viktig å ta signaler om selvmordstanker hos eldre på alvor. For når eldre først gjør selvmordsforsøk, er det gjerne alvorlig ment, sier overlege Ildri Kjølseth ved Ullevål Sykehus som sammen med legene Øyvind Ekeberg og Brita Teige har undersøkt 287 selvmordsdødsfall blant eldre over 65 år. Hensikten var å finne ut hva som kjennetegner eldre selvmordere. - Vår studie viser at det ofte dreier seg om eldre med psykiatriske sykdommer. Og forut for et selvmord, går svært ofte en depresjon.

- Hvem er det som oftest begår selvmord av de eldre?

- Eldre menn er særlig utsatt. Vår undersøkelse omfatter 287 dødsfall, forårsaket av selvmord, i alt 184 menn og 103 kvinner. Gjennomsnittsalderen på selvmorderne var 74 år. Vi fant opplysninger om psykiatrisk sykdom hos 62 prosent av dem og de fleste hadde lidd av depresjoner tidligere. Tilsvarende funn er gjort i mange utenlandske undersøkelser. Oftest dreier det seg om alvorlige depresjoner, men også lettere depresjoner kan gi selvmordsrisiko. Det var imidlertid få som led av demenssykdommer i vårt materiale. Mange av de eldre hadde i forveien gitt tydelige signaler til omgivelsene om at de hadde selvmordstanker. Slike signaler skal alltid tas på alvor.

- Var det ingen i nærmiljøet som oppdaget depresjonen?

- Depresjoner hos eldre er ikke alltid så lette å oppdage, da de ofte tar andre former enn hos yngre. Hos eldre vil en depresjon ofte vise seg i form av kroppslige (somatiske) sykdomssymptomer og/eller en lettere mental svikt. Men den kan også medføre tiltaksløshet, likegyldighet og det at man ”setter seg til”. Mange av disse symptomene kan imidlertid lett forveksles med normale aldersforandringer, påpeker Ildri Kjølseth. - Mange gamle lider av somatiske sykdommer som ofte medfører funksjonssvikt og depresjon. Vi fant at somatisk sykdom var en sannsynlig hovedårsak til selvmordene hos 22 prosent i utvalget vårt. Det er særlig sykdom som medfører smerter og redusert selvråderett og mulighet som kan tenkes å gi selvmordsrisiko hos eldre.

Selvmordsmetoder

- Hvordan gikk de eldre frem?

- Det er gjerne forskjell på kjønnene. Menn velger oftest skytevåpen eller henging, mens eldre kvinner oftest bruker medikamenter til forgiftning eller de drukner seg. Det typiske er at eldre velger metoder som er ”sikre” og derved gjennomfører sitt forsett om å ta sitt eget liv.

- Kan noen av selvmordene ha vært ”et rop om hjelp”?

- Det er vanskelig å svare på, men de signaler som mange har uttrykt på forhånd, kan jo være en bønn om hjelp. Men når eldre først gjør selvmordsforsøk, er de oftest alvorlig ment, og derfor klarer en høy andel av dem også å gjennomføre selvmordet.

- Hvorfor er det flere menn som tar selvmord?

- Det er mye man ikke vet om disse forholdene, men det kan være en rekke forskjellige årsaker til det. Menn er mer utsatt når de blir alene. Ofte har de et mindre nettverk og mange har vært mindre engasjert i familie og sosialt liv enn det kvinnene har vært. Kvinner har også flere alternative roller å ty til når de blir gamle og ikke kan være yrkesaktive lenger.

Ensomhet og isolasjon

- Er det ensomhet som gjør at mange ønsker å dø?

- Isolasjon og ensomhet har i mange år vært regnet som risikofaktorer når det gjelder selvmord hos eldre. Men flere studier viser at isolasjon kanskje ikke spiller en så stor rolle som man hittil har trodd. En undersøkelse viste faktisk at familieproblemer hadde en større betydning enn ensomhetsopplevelse, selv om også følelsen av ensomhet spilte inn. I studien vår fant vi at hele 37 prosent av selvmorderne var samboende eller gift.

- Hva med eldre som bor på sykehjem?

- Det var få selvmord som skjedde i institusjon i vår undersøkelse. Selvmord forekommer sjelden i institusjoner, selv om depresjonsforekomsten hos beboere der kan være ganske høy. Det ser ut til at institusjonsmiljøet beskytter mot selvmord.

Forebygging

– Mange av de eldre hadde jo på forhånd kommet med signaler om selvmordstanker. Slike signaler er det viktig at både helsepersonellet og pårørende tar på alvor, påpeker Ildri Kjølseth. - Det er også viktig at helsevesenet blir flinkere til å diagnostisere eldre, særlig psykiske lidelser som depresjon. Her er det viktig med behandling, enten i form av medisiner og/eller samtalebehandling. Hvis vedkommende virker suicidal, kan det også være tale om innleggelse. Dessverre er tilbudet til eldre med psykiske lidelser sterkt begrenset, selv om det er vist at de kan ha god nytte av for eksempel samtaleterapi i tillegg til medisiner.

- Hva bør vi som pårørende gjøre?

- Hvis du mistenker at den eldre er deprimert, bør du få vedkommende til å ta kontakt med sin fastlege. Men det er også viktig å aktivisere den eldre. I likhet med yngre og middelaldrende, trenger de eldre sosiale tilbud. Det å komme ut blant andre er viktig for dem. Undersøk om det finnes et eldresenter eller et dagsentertilbud der vedkommende bor, slik at hun eller han det gjelder kommer seg ut av leiligheten sin, avslutter Ildri Kjølseth.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 02.06.2003

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook